Algemene Voorwaarden ZonZora

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 22 november 2021.

Artikel 1: Algemeen

1.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen ZonZora, Kamer van Koophandel nummer 84558180, hierna te noemen Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de in de overeenkomsten en offertes genoemde artikelen, aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1 Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of
opdrachtbevestiging.
2.2 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken
kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
3.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de met Opdrachtgever overeengekomen opdracht
periode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
3.3 Een overeenkomst kan door de partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
3.4 Verlenging van de opdracht periode dient schriftelijk te geschieden. De verlengde overeenkomst wordt onder
dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.
3.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan
Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
3.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
3.7 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling

4.1 Opdrachtnemer factureert maandelijks aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen het in de
overeenkomst van opdracht vermelde betalingstermijn, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta
ZonZora | Vijzelstraat 19, 1601 NH Enkhuizen | +31 (0)6-11447300 | hallo@zonzora.nl | BTW nr NL003980535B74 | KVK nr 84558180
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van
de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente van
1% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als
gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met
een minimum van € 75,00.
4.5 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in
het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de
methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever
plaatsvinden.
4.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkelingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie
omtrent de resultaten van de opdracht.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan
van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
5.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag van de door haar
verzekeraar gedane uitkering.
5.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.6 De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6: Overmacht

6.1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als
gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat
Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
6.3 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.
ZonZora | Vijzelstraat 19, 1601 NH Enkhuizen | +31 (0)6-11447300 | hallo@zonzora.nl | BTW nr NL003980535B74 | KVK nr 84558180

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 9: Reclames

9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14
dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder
kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening
gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden,
of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door
Opdrachtgever reeds betaalde kosten.
9.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

www.zonzora.nl | ZonZora | Vijzelstraat 19, 1601 NH Enkhuizen | +31 (0)6-11447300 | hallo@zonzora.nl | BTW nr NL003980535B74 | KVK nr 84558180